Αναρτήθηκε από: petcoke | Μαΐου 25, 2007

Πετ κοκ και κεραμοποιίες

Το ζήτημα χρήσης πετρελαΐκού-κωκ από τις βιομηχανίες είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα που απασχολεί σύσσωμη την κοινή γνώμη και ιδιαίτερα των πολιτών των κατοικημένων περιοχών που γειτνιάζουν σε αυτές τις βιομηχανίες. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η συχνή εμφάνιση σοβαρών ασθενειών το αναπνευστικού συνιστούν κοινωνική αφύπνιση και περιβαλλοντική ευαισθησία, που θέτει, υπό το επιστημονικό πρίσμα της έκθεσης του τμήματος τεε κεντρικής & δυτικής θεσσαλίας, τη χρησιμότητα του pet-cok σε σοβαρή αμφισβήτηση.

Τι είναι ο πετρελαϊκός οπτάνθρακας (pet-coke)

Το pet-coke (πετρελαϊκό-κωκ) ανήκει στα παραπροϊόντα που παράγονται κατά την πυρόλυση των υπολειμμάτων πετρελαίου και από την απόσταξη των πιο βαριών πετρελαίων. Αποτελείται κυρίως από ορυκτό άνθρακα και η σύστασή του ποικίλει ανάλογα την ποιότητα του πετρελαίου από το οποίο προήλθε. Περιέχει σημαντική ποσότητα θείου (3,4-8%) και διάφορα βαρέα μέταλλα όπωςβανάδιο και νικέλιο. Εμπορεύεται και διακινείται κυρίως σε μορφή σκόνης αλλά είναι και ευδιάλυτο στο νερό. Το ισχυρό πλεονέκτημα που παρουσιάζει ως προϊόν καύσης είναι η πολύ καλή αναλογία θερμογόνου δύναμης και τιμής, καθώς αποδίδει υψηλές θερμαντικές ποσότητες με χαμηλό κόστος αγοράς, μιας και ως παραπροϊόν δεν υπάγεται σε νόμους προσφοράς και ζήτησης ούτε και φέρει φορολογικούς δασμούς. Πέραν όμως των παραπάνω παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά και περιβαλλοντικά μειονεκτήματα. Απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες καύσης λόγω μικρής συγκέντρωσης πτητικών ουσιών και αυξάνει το κόστος συντήρησης λόγω στερεού υπολείμματος καύσης που επικάθεται στον εξοπλισμό με τη μορφή σκόνης. Περιέχει αυξημένη ποσότητα θείου και βαρέων μετάλλων, τα οποία εκπέμπονται σε ρυπογόνα μορφή στην ατμόσφαιρα με τοξικές δράσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, ενώ η υδατοδιαλυτική του ικανότητα επιτρέπει την εύκολη μετακίνησή του στον υδροφόρο ορίζοντα.

Το ζητούμενο…

Οι βιομηχανίες παραγωγής κεραμικών συγκαταλέγονται στις ενεργοβόρες βιομηχανίες με υψηλές θερμικές ανάγκες και κατ’ επέκταση υψηλές ρυπογόνες εκπομπές, όταν χρησιμοποιείται στερεή καύσιμη ύλη. Η εθνική νομοθεσία προσδιορίζει με σαφήνεια στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, τα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων με την ΚΥΑ 11535/93. Αυτά είναι: ντίζελ, μαζούτ, υγραέριο, φωταέριο και φυσικό αέριο. Στην ίδια ΚΥΑ ωστόσο, περιέχεται μιασημαντική πρόβλεψη: όταν μια επιχείρηση θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο είδος καυσίμου οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από Τεχνική Έκθεση. Αυτήν ακριβώς τη νομοθεσία επικαλέστηκε η επιχείρηση κεραμοποιίας ΒΙΟΚΕΡΑΛ της εταιρίας TERRA AE. Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση λειτουργίας του εργοστασίου (12/2002) η επιχείρηση καταθέτει στην Δ/νση ΕΑΡΘ (Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου), τμ. Βιομηχανιών, αίτημα καύσης pet-cok συνοδευόμενη από την απαραίτητη Τεχνική Έκθεση επικαλούμενη τη σχετική ΚΥΑ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι η έγκριση λειτουργίας εδόθη αναφορικά με τις διατάξεις του Ν.2965/01 (ο.τρ. από Ν.3175/03) σύμφωνα με τον οποίο οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα και λειτουργούν εντός των ορίων των δήμων, υποχρεούνται να μεταβούν σε φυσικό αέριο, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που καθίσταται δυνατή η τροφοδοσία τους. Η ΕΑΡΘ, τμ. Βιομηχανιών, απορρίπτει τη σχετική αίτηση κρίνοντας αντιπεριβαλλοντική τη χρήση petcok, καθώς πρόκειται για καύσιμο με υψηλές εκπομπές σωματιδίων διοξειδίου του θείου, αντιπροτείνοντας (όπως προβλέπεται και από το Ν.2965/01) χρήση μαζούτ με μελλοντική αντικατάσταση αυτού από φυσικό αέριο. Με το πέρας του έτους (10/2003) ακολουθεί και άλλη σχετική αίτηση από τη βιομηχανία, με αρνητική απάντηση αντίστοιχα από την ΕΑΡΘ, τμ . Βιομηχανιών, για να κατατεθεί αργότερα (2/2004) από την επιχείρηση αίτηση για πιλοτικό πρόγραμμα συναποτέφρωσης κρεαταλεύρων με σκοπό, φυσικά, την επέκταση του προγράμματος προκειμένου να συμπεριληφθεί η χρήση pet-cok. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη Κειμένου Αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές παραγωγής κεραμικών και δεν ορίζει σαφή απαγόρευση ή μη του petcok στα επιτρεπόμενα καύσιμα, επικαλείται η ΕΑΡΘ τμ. Βιομηχανιών και επιτρέπει την πιλοτική καύση pet-cok και κρεατελεύρων. Η ENCO ΕΠΕ διενεργεί για λογαριασμό της ΒΙΟΚΕΡΑΛ εργαστηριακό έλεγχο εκπομπής ρύπων τα αποτελέσματα του οποίου είναι εντός των σχετικών ορίων, ενώ η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εκτελεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου προτείνοντας την άμεση εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων για τα συστήματα αποκονίωσης, αλλά και την τήρηση της νομοθεσίας στη διακίνηση- χρήση του pet-cok ως καυσίμου.

Συμπερασματικα

Η στάση του ΥΠΕΧΩΔΕ άλλαξε. Μπροστά στον εθνικό νομοθέτη που ορίζει ως παράνομη τη χρήση πετρελαΐκούκωκ και καθώς η ίδια η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος παραδέχεται ως αμφισβητήσιμα τα αποτελέσματα των μετρήσεων (καθότι μεγάλο μέρος των καυσαερίων που διοχετεύονται στον ξηραντήρα δεν έχουν μετρηθεί, παρά οι μετρήσεις γίνονται μόνο στην καμινάδα) το «πιλοτικό» πρόγραμμα της επιχείρησης συνεχίζεται. Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει μια επίσημη διατύπωση της εθνικής πολιτικής στον τομέα των καυσίμων, η οποία να βρίσκει απόλυτη εφαρμογή, ούτε και ενδελεχής αξιόπιστος έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τους αρμόδιους
φορείς. Αν είναι εθνική επιλογή η χρήση αυτών των στερεών καυσίμων επισημαίνεται η ανάγκη συνυπολογισμού των μέτρων της νομιμότητας και οικονομικής ομοιομορφίας του ενεργειακού χάρτη, χαρακτηρίζοντας και το pet-cok ως καύσιμο με τις αντίστοιχες φορολογήσεις, την εφαρμογή των απαιτούμενων συστημάτων αντιρρύπανσης και το συνεχή έλεγχο εκπομπών για τη συνεισφορά στο εμπόριο των ρύπων. Η χρήση του pet-cok είναι περιβαλλοντικά δυσμενής και με συνέπειες ανεκτίμητες σε βάθος χρόνου για τη δημόσια υγεία, ακόμα και υπο τις καλύτερες συνθήκες διαχείρισης του ίδιου του καυσίμου και των παραγόμενων ρύπων. Επιπρόσθετα η Ελλάδα, μετά την υπογραφή και επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο είναι υποχρεωμένη να εναρμονισθεί με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και απαιτήσεις του, καθώς και να ενσωματώσει στον εθνικό νομοθέτη και να εφαρμόσει τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε. Οι προβλέψεις για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για το 2020 δείχνουν μια αύξηση της τάξης του 57,6% σε σχέση με το χρόνο αναφοράς ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2010 είναι της τάξης του 39,2%. Με αυτές τις προβλέψεις για το 2010 βγαίνει το αβίαστο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα δεν είναι δυνατό να επιτύχει το στόχο περιορισμού της αύξησης των εκπομπών κατά την περίοδο 2008-2012 χωρίς διαρθρωτικές κινήσεις.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: